13 02 2013

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI-II

 

 

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI II

DERS İÇERİĞİ
ÖĞRETİM ÜYESİ: FIRAT CANER

 

OFİS:

Edebiyat Fakültesi, Kat 3

OFİS TELEFONU:

(462) 377 35 62

E-MAIL ADRESİ:

firatcaner@yahoo.com

ayazhuseyn@gmail.com

   
   

DERS SAATLERİ:

15.00 – 17.00 Salı

                                                  19.00 – 21.00 Salı

Dersin Amacı: Tanzimat dönemi edebiyatının genel özelliklerini taşıyan şiir ve roman türünde eserler ele alınarak, bu döneme hâkim olan edebiyat anlayışı kavranmaya çalışılacaktır. Dönem içerisinde yer edebi eselerde hâkim konular incelenmeye ve bunların gerçeklikle bağlantısı ortaya konmaya çalışılacaktır.

Yükümlülükler:

Okumalar: Öğrenciler programda belirtilen (ya da ders sorumlusunun dönem içinde okunması gerektiğine kanaat getirip künyesini verdiği) metinleri okumakla yükümlüdür.

Sınavlar:1 ara sınav ve 1 dönem sonu sınavı (ara sınav %40, dönem sonu sınavı %60)

 

11 Şubat Haftası: Giriş

18 Şubat Haftası: Tanzimat Edebiyatı Hakkında

25 Şubat Haftası: Yeni Anlayışa İlişkin İlk Teoriler ve Şiirde Yenilikler

            Namık Kemal, Celaleddin Harzemşah Mukaddimesi

            Ziya Paşa, Şiir ve İnşa makalesi ve Harabat Mukaddimesi

            Ali Donbay, Ziya Paşa’nın Şiir ve İnşa Makalesi (internet)

            Akif Paşa, Adem Kasidesi

            Ali İhsan Kolcu, Türk Şiirinde Yokluk Fikri ve Akif Paşa’nın Adem Kasidesi (PL 234 /.A36 K8)

           Orhan Okay, “Modernleşme ve Türk Modernleşmesinin İlk Döneminde İnanç Krizlerinin Edebiyata  Yansıması”                          (Doğu Batı S.22)

      Murat Kacıroğlu, “Bir Bunalımın Anatomisi: Tanzimat Şiirinde İnanç Krizleri” (internet)

Namık Kemal, Hürriyet Kasidesi

Halil Ersoylu, “Hürriyet Kasidesi’nin Metin Örgüsü ve Bunun, Namık Kemal’in Diğer Yeni Şiirlerindeki  İzleri”, (internet)

4 Mart Haftası: Yeni Bir Türün Doğuşu: Roman

Pertev Naili Boratav, “İlk Romanlarımız”, Folklor ve Edebiyat (PL 205 /.B67)

Berna Moran, “Âşık Hikâyeleri, Hasan Mellah ve İlk Romanlarımız”, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış-I  (PL221.7/M67)

Ahmet Hamdi Tanpınar, “Romana Dair”, Edebiyat Üzerine Makaleler, s. 45-68. (PL 205/.T26)

Osman Gündüz, “Geleneksel Anlatma Formlarından Çağdaş Romana” (internet)

            G. Gonca Gökalp, “Osmanlı Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser” (internet)

Laurent Mignon, “Tanzimat Dönemi Romanına Bir Önsöz: Vartan Paşa’nın Akabi Hikâyesi”, Hece Dergisi Roman Özel Sayısı, s. 538-543.

11 Mart Haftası: Türk Romanında Batılılaşma-I

Berna Moran, “Türk Romanı ve Batılılaşma Sorunu”, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış-I (PL221.7/M67)

Orhan Okay, “Türk Edebiyatının Batılılaşması”, (söyleşi, internet)

            Namık Kemal, İntibah

            Sinan Çitçi, “İntibah Romanında Ele Alınan İki Kadın Tipi”, (internet)

Şerif Mardin, “Tanzimat’tan Sonra Aşırı Batılılaşma”, Türk Modernleşmesi-Makaleler IV, s. 23-81.( HN 57 /.M27)

18 Mart Haftası: Türk Romanında Batılılaşma-II

            Ahmet Mithat Efendi, Felatun Bey ve Rakım Efendi

Berna Moran, “Felatun Bey ile Rakım Efendi”, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış-I (PL221.7/M67)

Köksal Alver, “Züppeliğin Sosyolojisi: Türk Romanında Züppe Tipler Örneği”, Hece         Dergisi Roman Özel             Sayısı, s. 252-266.

25 Mart Haftası: Türk Romanında Batılılaşma-III

            Recaizade Mahmud Ekrem, Araba Sevdası

            Berna Moran, “Araba Sevdası”, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış-I (PL221.7/M67)

Robert P. Finn, “Recaizade Mahmud Ekrem: Aşk ve Moda”, Türk Romanı, s. 87-99. (PL 222.2 /.F5618)

Gıyasettin Aytaş, “Batılılaşma Maceramızda Türk Romanına Yansıyan Tipler”, (internet)

Jale Parla, “Metinler Labirentinde Bir Sevda: Araba Sevdası”, Babalar ve Oğullar, s. 129-153.

1 Nisan Haftası: Türk Romanında Batılılaşma-IV

            Mehmed Murad, Turfanda mı Yoksa Turfa mı?

Robert P. Finn, “Mehmed Murad’ın İdealizmi”, Türk Romanı, s. 70-86. (PL 222.2  /.F5618)

8 Nisan Haftası: Ara Sınav Haftası

15 Nisan Haftası: Türk Romanında Kadın-I

            Ahmet Mithat Efendi, Felsefe-i Zenan

      Mehmet Kaygana, “Taşşuk-ı Talat ve Fıtnat'ta Kadın ve Problemleri”

Meriç Krutuluş, “On Dokuzuncu Yüzyılda Kadınların Özgürleşme ve Dayanışma Alanı: Mektup” (internet)

            Esra Egüz, “Üç İngiliz Kadın Seyyahın Gözüyle XIX. Yüzyılda Türk Kadını” (internet)

22 Nisan Haftası: Türk Romanında Kadın-II

Şinasi, Şair Evlenmesi

            Laurent Mignon, “Bir Rasyonalistin Romantik İsyanı: Şair Evlenmesi”, (internet)

            Abdülhalim Aydın, “Şinasi'nın 'Şair Evlenmesi'nde Fransız Etkisi”, (internet)

29 Nisan Haftası: Etkinlik

6 Mayıs Haftası: Tanzimat Romanında Kölelik

            Samipaşazade Sezai, Sergüzeşt

            İsmail Çetişli, Tanzimat Edebiyatında Kölelik

Robert P. Finn, “Sezai Bey’in Köleliğe Karşı Çıkan Çalışması”, Türk Romanı, s. 53-65. (PL 222.2 /.F5618)

13 Mayıs Haftası: Tanzimat’ta Gerçekçilik

            Ahmet Mithat Efendi, Müşahedat

            Murat Cankara, Ahmet Mithat Efendi ve Beşir Fuat'a Göre Gerçekçilik (tez, internet)

Berna Moran, “İddialı Bir Roman: Müşahedat”, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış-I (PL221.7/M67)

Necat Birinci, “Tenkidin Dikkatine Düşmemiş Bir Roman: Müşahedat”, Hece         Dergisi Roman Özel Sayısı, s. 544-549.

20 Mayıs Haftası: Genel Değerlendirme

27 Mayıs Haftası: Yarıyıl Sonu Sınavları

 

KAYNAKLAR

YARARLI OLABİLECEK KAYNAKLAR

Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyat Tarihi (PL205/T36)

Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler (PL205/T26)

Ali İhsan Kolcu, Tanzimat Edebiyatı-Roman (PL 214/K8)

Ali İhsan Kolcu, Tanzimat Edebiyatı-Şiir (PL 214/K8)

Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış-I (PL221.7/M67)

Halil İnalcık, Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu (DR 565/.İ5)

Jale Parla, Babalar ve Oğullar

Jale Parla, Donkişot’tan Bugüne Roman

Ramazan Korkmaz, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (PL216/Y46)

Robert P. Finn, Türk Romanı (İlk Dönem 1872-1900) (PL 222.2 /.F5618)

Tanzimat ve Meşrutiyet’in Birikimi Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, İletişim Yayınları

 

TANZİMAT DÖNEMİ İLİŞKİN MAKALELER

Belkıs Ulusoy Nalcıoğlu, “Tanzimat Dönemi Türk Gazeteciliği ve Türk Basınının İlkleri” (internet)

Cemil Koçak, “Yeni Osmanlılar ve Birinci Meşrutiyet”, Tanzimat ve Cumhuriyetin Birikimi, s. 72-82.

Cevdet Küçük, “Osmanlı İmparatorluğunda ‘Millet Sistemi’ ve Tanzimat”, Tanzimat, s. 393-404. (DR 565 /.İ5)

Durdu Mehmet Durak, “Osmanlı Döneminde Jön Türk Hareketinin Başlaması ve Etkileri” (internet)

Ekrem Işın, “Tanzimat Ailesi ve Modern Adab-ı Muaşeret”, Tanzimat, s. 405-414. (DR 565 /.İ5)

Ernur Genç, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Kimlik, Misyon ve Vizyonu Bağlamında Türk Aydını”, Akademik İncelemeler, C. 2, S.1, 2007. (internet)

F. Sabri Ülgener, “İktisat Zihniyeti ve İktisat Ahlakı”, Zihniyet Aydınlar ve İzm’ler, (HM 213 /.Ü43)

Fatih Arslan, “Anakronist Dünyayı Yeniden Yorumlamada Tanzimat-Sanat-İnsan Algılaması” (internet)

Fatma gül Berktay, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Feminizm”,                Tanzimat ve Cumhuriyetin Birikimi, s. 348-361.

Füsun Üstel, “II. Meşrutiyet ve Vatandaşın İcadı”, Tanzimat ve Cumhuriyetin Birikimi, s. 166-179.

Gökhan Çetinsaya, “İslami Vatanseverlikten İslam Siyasetine”, Tanzimat ve Cumhuriyetin Birikimi, s. 265-273.

Hakan Uzun, “Türk Demokrasi Tarihinde I. Meşruiyet Dönemi” (internet)

Halil İnalcık, “Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümayunu”, Tanzimat, s. 83-100. (DR 565 /.İ5)

İlber Ortaylı, “Tanzimat Adamı ve Tanzimat Toplumu”, Tanzimat, s. 301-334. (DR 565 /.İ5)

İsmail Kara, “İslam Düşüncesinde Paradigma Değişimi”, Tanzimat ve Cumhuriyetin Birikimi, s. 234-244.

Kamıran Birand, “Aydınlanma Devri Devlet Felsefesinin Tanzimatta Tesirleri”, Kamıran Birand Külliyatı (BF 325 /.B57)

Mehmet Kaplan, “Mustafa Reşit Paşa ve Yeni Aydın Tipi”, Tanzimat, s. 335-342. (DR 565 /.İ5)

Nicole A.N.M. Van Os, “Osmanlı Müslümanlarında Feminizm”, Tanzimat ve Cumhuriyetin Birikimi, s. 335-347.

Nurcan Şen, “Tanzimat Devri Periyodikleri ve dergicilik” (internet)

Selçuk Çıkla, “Tanzimattan Günümüze Gazete-Edebiyat İlişkisi” (internet)

Şerif Demir, “Tanzimat Döneminde Bir Devlet Politikası Olarak Osmanlıcılık”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, s. 331-348. (internet)

Şerif Mardin, “Tanzimat Fermanı’nın Manası Yeni Bir İzah Denemesi”, Tanzimat, s. 109-124. (DR 565 /.İ5)

Şerif Mardin, “Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez Çevre İlişkileri”, Türkiye’de Toplum ve Siyaset, s. 35-78. (HN 57/.M27)

Şerif Mardin, “Yeni Osmanlı Düşüncesi”, Tanzimat ve Cumhuriyetin Birikimi, s. 42-53.

Taner Aslan, “Osmanlı Devleti'nin Siyasi ve İdari Tarihinde Adalet ve Müsavat Meselesi”, Akademik Bakış Dergisi, S. 21(internet)

Zafer Toprak, “Osmanlı’da Toplum Bilimin Doğuşu”, Tanzimat ve Cumhuriyetin Birikimi, s.310-327.

 

TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATINA İLİŞKİN MAKALELER

A. Azmi Bilgin, “Ş. Sami'nin Edebiyatla İlgili Eserleri ve Görüşleri” (internet)

Abdülhalim Aydın, “Batılılaşma Döneminde Şinasi ve Fransız Etkisi” (internet)

Abdülhalim Aydın, “Şinasi'nin Şair Evlenmesinde Fransız Etkisi” (internet)

Adem Çalışkan, “Şinasi'nin M. Reşit Paşa Üzerine Bir Kasidesi ve Tahlili” (internet)

Ali Donbay, “Ziya Paşa’nın Şiir ve İnşa Makalesi” (internet)

Attila İlhan, “Tanzimattan beri her yenilik bir taklittir”, Hangi Edebiyat, (PL 249.7)

Berna Moran, “Batılılaşma Sorunu ve Türk Romanının Bazı Özellikleri” Gösteri, S.4 

Berna Moran, “İddialı Bir Roman: Müşahedat” Türk Romanına Eleştirel bir Bakış, (PL 221.7/M.67)

Necat Birinci, “Tenkidin Dikkatine Düşmemiş Bir Roman: Müşahedat”, Hece Roman Özel Sayısı, s. 544-549.

Cevdet Perin, “Türk Romancılığında Fransız Tesiri Nasıl Başladı” (internet)

Fevziye Abdullah, “M. Naci ile R. Ekrem Arasındaki Münakaşalar ve Bu Münakaşaların Sebep Olduğu Edebi Hadiseler” (internet)

G. Gonca Gökalp, “Osmanlı Dönemi Türk Romanının Başlangıcında Beş Eser”             (internet)

Hüseyin Doğramacıoğlu, “Ş. Sami’nin Kaleminden Dil ve Edebiyat Meseleleri” (internet)

Jale Parla, “Tanzimat Edebiyatı’nda Siyasi Fikirler”, Tanzimat ve Cumhuriyetin Birikimi, s. 223-233.

Laurent Mignon, “Tanzimat Dönemi Romanına Bir Önsöz: Vartan Paşa’nın Akabi Hikayesi”, Hece Roman Özel Sayısı, s. 538-543.

Mehmet Kaygana, “Taşşuk-ı Talat ve Fıtnat'ta Kadın ve Problemleri” (internet)

Murat Kacıroğlu, “Bir Bunalımın Anatomisi: Tanzimat Şiirinde İnanç Krizleri” (internet)

Orhan Okay, “Modernleşme ve Türk Modernleşmesinin İlk Döneminde İnanç Krizlerinin Edebiyata Yansıması”, Doğu Batı, S.22

Ömer Solak, “Ziya Paşa’nın Terci-i Bendi ve Tanzimat Neslinde İlk Teredütler” (internet)

Pertev Naili Boratav, “İlk Romanlarımız”, Folklor ve Edebiyat (PL 205 /.B67)

Sabri Ülgener, “Bir Deneme: İki devir ve İki Terkib-i Bend”, Zihniyet Aydınlar ve İzm’ler (HM213/.Ü43)

2637
0
0
Yorum Yaz